Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k činnosti v oblasti metrológie:

 

viac informácií