Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Homola spol. s r.o., Dlhé Diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 2936/B (ďalej len“ VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi spol. Homola spol. s r.o. (ďalej len „predávajúci“) a odberateľom (ďalej len „ kupujúci“).

 

1. Objednávka

a) Pod obchodom sa v týchto VOP rozumie: Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar zo svojho sortimentu a to podľa objednávok kupujúceho, spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto VOP a kupujúci sa zaväzuje tento tovar a prípadné iné služby s tovarom spojené, odobrať, riadne potvrdiť odobratie na dodacom liste predávajúceho a v lehote splatnosti za tento tovar uhradiť kúpnu cenu.

b) Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej kupujúcim. V objednávke kupujúci musí uviesť obligatórne náležitosti objednávky a to:

1. Názov kupujúceho, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené),

2. Dátum vystavenia,

3. Označenie tovaru a objednané množstvo,

4. Miesto určenia a dátum dodania,

5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za kupujúceho,

6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie,

7. Osobu poverenú a oprávnenú na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.

b) Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, faxom, elektronickou formou alebo telefonicky na adresu predávajúceho.

d) Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany predávajúceho, ktoré môže byť odoslané poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo odovzdanie tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo odovzdanie tovaru prvému dopravcovi pre kupujúceho. 

 

2. Dodacie podmienky

a) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak, v mieste svojich prevádzkarní alebo pojazdných predajní. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie tovaru na inom mieste ako je  predajné miesto predávajúceho, uvedie požiadavku na miesto dodania v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný v deň jeho odovzdania kupujúcemu, alebo v deň jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.

b) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru.

c) V záujme riadneho a včasného dodania tovaru sa zmluvné strany zaväzujú vydať presné informácie a pokyny svojim dopravcom  o tom, aké dodacie podmienky boli dojednané.

d) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodávkami tovaru, najmä sa zaväzujú informovať druhú zmluvnú stranu formou avíza o odoslaní tovaru, o čase dodania tovaru, a následne o tom, že tovar je k dispozícii  v dohodnutom mieste, riadne označený a podobne.

e) Pri dodaní a prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť prevzatie tovaru. Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za kupujúceho v zmysle § 13 až 16 Obchodného zákonníka.   

f) Tovar, ktorý má predávajúci skladom k odberu, bude dodaný na miesto určenia v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim. Presný čas a termín dodania tovaru určuje predávajúci po dohode s kupujúcim. Pokiaľ kupujúci tovar v čase do 5 pracovných dní od oznámenia o možnosti prevziať si tovar, tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež zmluvnú pokutu vo výške 15,- Eur za každý deň omeškania s prevzatím tovaru a predávajúci má právo v takomto prípade tovar nevydať až do uhradenia týchto nárokov.

 

3. Reklamácie

a) Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych.

b) V prípade ak tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho odseku je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.

c) Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

d) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

e) Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

f) Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

g) Reklamáciu uplatňuje kupujúci  v predajni, v ktorej bol tovar objednaný. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne sa reklamácie uplatňujú v tej prevádzkarni, ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu  o vadách tovaru  bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.

h) Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu a/alebo manipuláciu.

i) Ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP môže kupujúci:

I. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo

II. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak kupujúci požiada o zľavu z kúpnej ceny, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím vždy. Zľava z kúpnej ceny je inak poskytovaná len vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vád reklamovaného tovaru a jej výška sa určí ako rozdiel medzi hodnotou, ktorú mal tovar bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť plnenie. Predávajúci je povinný do doby kým kupujúci neuplatní svoj nárok na zľavu z kúpnej ceny dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, nesmie však zvoleným spôsobom odstránenia vád spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.  

j) Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vadu tovaru. Obhliadka vadného tovaru sa uskutoční buď v predajni predávajúceho alebo po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim na mieste inštalácie tovaru. V prípade ohliadky vadného tovaru v predajni predávajúceho vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní reklamácie rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch v primeranej lehote. V prípade ohliadky vadného tovaru na mieste inštalácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie poverený pracovník predávajúceho ihneď na mieste ohliadky, v zložitých prípadoch v primeranej lehote. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní,. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare informoval.

k) Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci:

A)    požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

B)   požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

C)    požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

D)   odstúpiť od zmluvy.

l) Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

m) Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

n) Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s  výjazdom.

 

4. Zodpovednosť za akosť

a) Predávajúci preberá záruku za akosť len v prípade ak vydá kupujúcemu osobitné písomné vyhlásenie, ktorým preberá záruku za akosť. 

b) Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

c) Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je spravidla 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, ak dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, príp. jednostranné písomné vyhlásenie predávajúceho alebo vyznačenie dĺžky záručnej doby na obale tovaru neurčuje inú lehotu, ktorá môže byť aj kratšia. V prípade poskytnutia záruky za akosť je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah záruky.

d) Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol najmä:

A)  poškodený mechanicky alebo inak,

B)  používaný na iný účel než aký bol tovar určený,

C)  nesprávne uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho, prípadne v rozpore s obvyklým spôsobom užívania,

IV. vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, alebo vyššou mocou.

  1. e) Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

 

5. Kúpna cena a platobné podmienky

a)   Kúpna cena za tovar je stanovená jednotlivo, dohodou zmluvných strán. Ku kúpnej cene pripočítava predávajúci daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorá je vystavená predávajúcim po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

b)   Štatutárny zástupca kupujúceho  týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak kupujúci (ako dlžník) neuhradí svoj záväzok voči predávajúcemu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu predávajúcim v písomnej výzve.

c)   Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania platby na bankový účet predávajúceho alebo deň príjmu do pokladne predávajúceho.

d)    Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania termínu splatnosti zo strany kupujúceho, dofakturovať zľavy poskytnuté kupujúcemu až do výšky ceny uvedenej v cenníku predávajúceho.

e)    V osobitných prípadoch môže predávajúci trvať na platobnom zaistení úhrady kúpnej ceny napr. zmenkou, ručením, bankovou garanciou a podobne.

f)     Splatnosť kúpnej ceny nastáva dňom uvedeným vo faktúre.

g)   Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 45 dní je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho zmluvnú pokutu do výšky 5 % z kúpnej ceny a kupujúci je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť pokiaľ ho na to predávajúci vyzve.

 

6. Výhrada vlastníckeho práva

a) Kupujúci a predávajúci si dohodli výhradu vlastníckeho práva a to v tomto zmysle, že vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

b) Pokiaľ kupujúci neuhradí kúpnu cenu alebo jej časť v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho vrátenie dodaného tovaru. Kupujúci je povinný dodaný tovar vrátiť predávajúcemu v lehote uvedenej vo výzve predávajúceho na svoje nebezpečenstvo a náklady. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 20 % z kúpnej ceny a kupujúci bezvýhradne súhlasí s tým aby si predávajúci vyzdvihol tovar v mieste kde sa nachádza a za týmto účelom splnomocňuje predávajúceho a ním poverené osoby na vstup do priestorov kupujúceho. Predávajúci je zároveň oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie sumy rovnajúcej sa nájomnému podľa cien nájmov uvedených v cenníku predávajúceho za dodaný tovar za čas užívania tohto tovaru kupujúcim, prípadne ak sa uvedený tovar nenachádza v cenníku nájmu predávajúceho, nájomné ktoré je obvyklé v čase a mieste dodania tovaru. Splatnosť nájomného nastáva dňom uvedeným vo výzve predávajúceho.   

 

7. Nebezpečenstvo škody na tovare

a)    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase:

I.   keď prevezme tovar od predávajúceho alebo

II.   keď predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi alebo

III.   keď neprevezme tovar od predávajúceho včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme

 

8. Ochrana osobných údajov

 

aktuálne informácie: pravidlá ochrany osobných údajov

 

 

9. Doručovanie

a) Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná adresa. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom kedy bola zásielka vrátená poštou a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.

b) Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak ako prostredníctvom pošty  sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e –mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou alebo osobne v prípade ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu alebo faxu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou.  

 

10. Záverečné ustanovenie

a)   Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

b)    Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

c)    Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

d)    Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR. Účastníci vylučujú použitie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.