Homola.sk / Stránky / Nájom

Nájom

Všeobecné obchodné podmienky – nájom

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Homola, s. r. o., Dlhé Diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 2936/B (ďalej len „VOP“), upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých prenájmov zariadení uskutočnených medzi spoločnosťou Homola, s. r. o. (ďalej len „prenajímateľ“) a nájomcom (ďalej len „nájomca“).

1. Predmet zmluvy a základné pojmy

a) Prenajímateľ na základe podmienok dohodnutých v zmluve a týchto VOP prenechá nájomcovi na dočasné užívanie zariadenie spolu s príslušenstvom/predmet nájmu (ďalej aj ako „zariadenie“ alebo tiež „predmet nájmu“) a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to nájomné.

b) Prenajímateľom sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť Homola, s. r. o. so sídlom Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921, zapísaná na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 2936/B.

c) Nájomcom sa pre účely týchto VOP rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy o nájme uzavretej s prenajímateľom prevezme na dočasné užívanie zariadenie od prenajímateľa, a to v súlade s VOP.

d) Zmluvou sa rozumie nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

e) Predmet nájmu je pracovný stroj vrátane výmenných pracovných náradí a príslušenstva  uvedených v technickej špecifikácii zariadenia v uzatvorenej zmluve alebo iná vec, ktorá je predmetom nájmu podľa zmluvy.

2. Objednávka

a) Pod nájmom sa podľa týchto VOP rozumie povinnosť prenajímateľa prenechať nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie na určitý čas a povinnosť nájomcu zaplatiť prenajímateľovi nájomné. Presná špecifikácia predmetu nájmu bude uvedená v zmluve alebo v preberacom protokole.

b) Každý nájom sa uskutoční na základe objednávky nájomcu potvrdenej prenajímateľom. Objednávka musí byť doručená prenajímateľovi osobne, poštou, faxom, elektronickou formou alebo telefonicky na adresu prenajímateľa. V objednávke musí nájomca uviesť obligatórne náležitosti objednávky, a to:

1. Názov nájomcu, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené).

2. Dátum vystavenia.

3. Označenie požadovaného zariadenia a jeho množstvo.

4. Miesto určenia a dátum dodania.

5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za nájomcu.

6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie.

7. Osobu poverenú a oprávnenú na prevzatie zariadenia/predmetu nájmu a potvrdenie preberacieho protokolu.

c) Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa je medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená zmluva. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany predávajúceho, ktoré môže byť odoslané poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo faktické odovzdanie zariadenia/predmetu nájmu do užívania nájomcovi.

3. Odovzdanie predmetu nájmu

a) Odovzdanie predmetu nájmu sa uskutoční v niektorej z prevádzkarní prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú, že predmet nájmu bude odovzdaný v mieste, ktoré určí nájomca, tak náklady s tým súvisiace hradí nájomca. Ak nájomca zariadenie nepreberá osobne, je povinný uviesť oprávnenú osobu k prevzatiu v objednávke. V prípade, ak si túto povinnosť nájomca nesplní, je prenajímateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie zariadenia, pričom nájomca znáša náklady prenajímateľa tým vzniknuté.

b) Za začiatok nájmu je považovaný najneskôr deň prevzatia predmetu nájmu nájomcom od prenajímateľa, inak deň uvedený v zmluve ako deň začiatku nájmu.

c) Pri odovzdaní zariadenia/predmetu nájmu bude nájomcovi odovzdaný obojstranne potvrdený preberací protokol.

d) Inštalácia, predvedenie, odovzdanie predmetu nájmu spojené so zaškolením poverenej osoby nájomcu, ako aj s uvedením technického stavu predmetu nájmu vykoná osoba poverená prenajímateľom.

e) Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu len osobe uvedenej v objednávke nájomcu, prípadne inej osobe, ktorá je oprávnená konať v mene nájomcu, prípadne je oprávnená nájomcu zastupovať.

4. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa

a) Prenajímateľ prenechá nájomcovi na dočasné užívanie zariadenie/predmet nájmu v prevádzkyschopnom stave spolu so všetkým príslušenstvom a s dokladmi potrebnými na riadne užívanie predmetu nájmu.

b) Nájomca je povinný pri preberaní predmetu nájmu skontrolovať prevádzkyschopnosť predmetu nájmu. V prípade, ak nájomca zistí nedostatky predmetu nájmu, je povinný tieto nedostatky uviesť v preberacom protokole, v opačnom prípade platí domnienka, že predmet nájmu bol dodaný v prevádzkyschopnom stave a bez chýb.

c) V prípade, ak povaha predmetu nájmu vyžaduje, aby boli splnené technické predpoklady na jeho správnu inštaláciu a prevádzku, je nájomca povinný tieto predpoklady zabezpečiť a vykonať pred prevzatím predmetu nájmu do užívania. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti má prenajímateľ právo odmietnuť prenechať nájomcovi zariadenie/predmet nájmu do užívania, s povinnosťou nájomcu zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré mu tým vznikli.

d) Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel, na ktorý je predmet nájmu určený, inak na účel dohodnutý v zmluve, resp. potvrdenej objednávke.

e) Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu s náležitou odbornou starostlivosťou, najmä je povinný dbať na to, aby jeho používanie bolo vždy v súlade s návodom na obsluhu. Nájomca je povinný dodržiavať časový harmonogram pravidelných servisných prehliadok, opráv a údržby strojného zariadenia podľa inštrukcií výrobcu a prenajímateľa. Všetky práce súvisiace s údržbou a opravou strojného zariadenia môžu byť vykonané len servisnými technikmi prenajímateľa alebo treťou osobou písomne určenou prenajímateľom.

f) Nájomca je povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi všetky chyby, ktoré vznikli na predmete nájmu a potrebu opráv predmetu nájmu. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre chyby veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.

g) Ak nájomca vynaložil na vec náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. Inak môže nájomca požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.

h) Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Ak to určuje zmluva alebo potvrdenie objednávky, je povinný dať predmet nájmu poistiť. Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo odcudzeniu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca prenajímateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

i) Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí prišlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.

j) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

k) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ibaže zmluva alebo potvrdená objednávka neurčuje inak. Nájomca je povinný umožniť užívať predmet nájmu len osobám, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom pomere a ktoré boli riadne zaškolené na obsluhu predmetu nájmu prenajímateľom, ak sa také školenie podľa povahy predmetu nájmu vyžaduje. V prípade porušenia tejto povinnosti má prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy.

l) Po celú dobu trvania nájmu je prenajímateľ oprávnený kontrolovať technický stav zariadenia a nájomca je povinný poskytnúť mu súčinnosť a umožniť mu vykonanie tejto kontroly.

m) V prípade, že nájomca nedodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy zariadenia, prenajímateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby užívania zariadenia odstúpiť od zmluvy.

n) Po celú dobu trvania nájmu je predmet nájmu vo vlastníctve prenajímateľa. V prípade, ak si tretia osoba uplatňuje právo k predmetu nájmu, alebo prišlo k zadržaniu predmetu nájmu treťou osobou, je nájomca povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať prenajímateľa. Nájomca je povinný zabrániť vzniku škôd a práv tretích osôb k predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla v dôsledku uplatnenia práv tretích osôb k predmetu nájmu na základe zavinenia nájomcu.

5. Nájomné

a) Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v zmluve alebo v potvrdenej objednávke, inak nájomné určené cenníkom predávajúceho a pokiaľ sa nájomné za zariadenie, ktoré je predmetom nájmu, nenachádza v cenníku predávajúceho, tak nájomné vo výške, ktorá je obvyklá v čase a mieste trvania nájomného vzťahu.

b) V nájomnom sú zahrnuté nasledovné služby spojené s nájmom: elektrorevízia zariadenia (nie však prívodov u zákazníka), údržba a servis zariadenia a výmena súčiastok a prípadne služby uvedené v zmluve, resp. potvrdenej objednávke.

c) Nájomné je splatné mesačne pozadu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom po skončení daného mesiaca trvania nájmu, pokiaľ zmluva alebo potvrdená objednávka neurčuje inak. Nájomné je splatné v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

d) K nájomnému bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov SR.

e) V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného o viac ako 45 dní je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

f) Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre chyby veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci. Ak nájomca môže užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Prenajímateľ si však musí započítať náklady, ktoré ušetril, a cenu výhod, ktoré mal z toho, že nájomca užíval vec len obmedzene. Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď prišlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim.

6. Skončenie nájmu

a) Ku skončeniu nájmu dôjde:

I. uplynutím doby nájmu určenej v zmluve alebo potvrdenej objednávke, ak je nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú,

II. výpoveďou,  

III. dohodou zmluvných strán,

IV. odstúpením od zmluvy.

b) Výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Nájom sa končí uplynutím výpovednej doby, ktorá je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

c) Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od zmluvy môže zmluvná strana len z dôvodov uvedených v zákone, zmluve alebo týchto VOP. Odstúpením od zmluvy sa nájom končí dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

d) Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal pri začatí nájmu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti zo strany nájomcu môže prenajímateľ požadovať od nájomcu zaplatenie nákladov spojených s uvedením predmetu nájmu do pôvodného stavu.

e) Ak prišlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup.

f) Pri odovzdaní predmetu nájmu spíšu zmluvné strany preberací protokol o odovzdaní predmetu nájmu, v ktorom uvedú všetky skutočnosti rozhodné pre posúdenie nárokov zmluvných strán pri odovzdaní predmetu nájmu, najmä stav odovzdávaného predmetu nájmu.

g) Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dohodnutý na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

7. Doručovanie

a) Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom, kedy bola vrátená poštou, a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.

b) Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak, ako prostredníctvom pošty, sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou či osobne v prípade, ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu alebo faxu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou. 

8. Ochrana osobných údajov 

a) Uzavretím zmluvy nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho.

b) Prenajímateľ uchováva osobné údaje poskytnuté nájomcom výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

c) Prenajímateľ nevydá údaje nájomcu tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov prenajímateľa, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

d) Prenajímateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

e) Uzavretím zmluvy nájomca potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol prenajímateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii prenajímateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a s poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

9. Všeobecné a záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom pri uzatváraní jednotlivých nájmov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

b) Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

c) Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

d) Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR.

Made by Midasto.
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Potrebné

Štatistiky

Marketing

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.