Homola.sk / Stránky / Kúpa tovaru

Kúpa tovaru

Všeobecné obchodné podmienky – kúpa tovaru

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Homola, s. r. o., Dlhé Diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 2936/B (ďalej len „VOP“), upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi spoločnosťou Homola, s. r. o. (ďalej len „predávajúci“) a odberateľom (ďalej len „kupujúci“).

1. Objednávka

a) Pod obchodom sa v týchto VOP rozumie: Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar zo svojho sortimentu, a to podľa objednávok kupujúceho, spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto VOP a kupujúci sa zaväzuje tento tovar a prípadné iné služby s tovarom spojené, odobrať, riadne potvrdiť odobratie na dodacom liste predávajúceho a v lehote splatnosti za tento tovar uhradiť kúpnu cenu.

b) Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej kupujúcim. V objednávke musí kupujúci uviesť obligatórne náležitosti objednávky, a to:

1. Názov kupujúceho, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené).

2. Dátum vystavenia.

3. Označenie tovaru a objednané množstvo.

4. Miesto určenia a dátum dodania.

5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za kupujúceho.

6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie.

7. Osobu poverenú a oprávnenú na prevzatie tovaru a potvrdenie dodacieho listu.

c) Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, faxom, elektronickou formou alebo telefonicky na adresu predávajúceho.

d) Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany predávajúceho, ktoré môže byť odoslané poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo odovzdanie tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo odovzdanie tovaru prvému dopravcovi pre kupujúceho. 

2. Dodacie podmienky

a) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak, v mieste svojich prevádzkarní alebo pojazdných predajní. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie tovaru na inom mieste ako je  predajné miesto predávajúceho, uvedie požiadavku na miesto dodania v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný v deň jeho odovzdania kupujúcemu alebo v deň jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu hradí kupujúci.

b) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na používanie tovaru.

c) V záujme riadneho a včasného dodania tovaru sa zmluvné strany zaväzujú vydať presné informácie a pokyny svojim dopravcom o tom, aké dodacie podmienky boli dohodnuté.

d) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodávkami tovaru, najmä sa zaväzujú informovať druhú zmluvnú stranu formou avíza o odoslaní tovaru, o čase dodania tovaru a následne o tom, že tovar je k dispozícii na dohodnutom mieste, riadne označený a podobne.

e) Pri dodaní a prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť prevzatie tovaru. Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za kupujúceho v zmysle § 13 až 16 Obchodného zákonníka.   

f) Tovar, ktorý má predávajúci skladom k odberu, bude dodaný na miesto určenia v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim. Presný čas a termín dodania tovaru určuje predávajúci po dohode s kupujúcim. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní od oznámenia o možnosti prevziať si tovar, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý deň omeškania s prevzatím tovaru. Predávajúci má právo v takomto prípade tovar nevydať až do uhradenia týchto nárokov.

3. Reklamácie

a) Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek chýb, vrátane právnych.

b) V prípade, že tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho odseku, je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených chybách bezodkladne po tom, ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú chybu riadne zdokumentovať.

c) Tovar má právne chyby, ak je predaný tovar zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

d) Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa chyby týkajú vlastností tovaru, ktoré mal tovar mať podľa zmluvy.

e) Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa chyba stane zjavnou až po tomto čase.

f) Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

g) Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar objednaný. Kupujúci preukazuje nákup príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou, tak aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne sa reklamácie uplatňujú v tej prevádzkarni, ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne. Kupujúcemu sa právo z chýb tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o chybách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich kupujúci dozvedel alebo po tom, čo mal kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti chyby zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.

h) Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu a/alebo manipuláciu.

i) Ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP, môže kupujúci:

I. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných chýb tovaru, alebo

II. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak kupujúci požiada o zľavu z kúpnej ceny, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím vždy. Zľava z kúpnej ceny je inak poskytovaná len vtedy, ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu používaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru a jej výška sa určí ako rozdiel medzi hodnotou, ktorú mal tovar bez chýb a hodnotou, ktorú mal tovar s chybami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť plnenie. Predávajúci je povinný do doby, kým kupujúci neuplatní svoj nárok na zľavu z kúpnej ceny, dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne chyby tovaru. Ostatné chyby je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, nesmie však zvoleným spôsobom odstránenia chýb spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.  

j) Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chybu tovaru. Obhliadka chybného tovaru sa uskutoční buď v predajni predávajúceho, alebo po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim na mieste inštalácie tovaru. V prípade obhliadky chybného tovaru v predajni predávajúceho je vedúci predajne alebo poverený pracovník povinný po preskúmaní reklamácie rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch v primeranej lehote. V prípade obhliadky chybného tovaru na mieste inštalácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie poverený pracovník predávajúceho ihneď na mieste obhliadky, v zložitých prípadoch v primeranej lehote. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie chýb, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare informoval.

k) Ak je dodaním tovaru s chybami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci:

A) požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych chýb,

B) požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, ak sú chyby opraviteľné,

C) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

D) odstúpiť od zmluvy.

l) Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku kupujúcemu patrí len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení chýb alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že chyby tovaru sú neopraviteľné alebo že by s ich opravou boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni chyby tovaru v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že chyby neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

m) Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, má nároky z chýb tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

n) Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom.

4. Zodpovednosť za akosť

a) Predávajúci preberá záruku za akosť len v prípade, ak vydá kupujúcemu osobitné písomné vyhlásenie, ktorým preberá záruku za akosť. 

b) Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

c) Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je spravidla 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, ak dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, príp. jednostranné písomné vyhlásenie predávajúceho alebo vyznačenie dĺžky záručnej doby na obale tovaru, neurčuje inú lehotu, ktorá môže byť aj kratšia. V prípade poskytnutia záruky za akosť je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah záruky.

d) Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak boli tieto chyby spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za chyby tovaru, ktorý bol najmä:

A) poškodený mechanicky alebo inak,

B) používaný na iný účel, než na aký bol tovar určený,

C) nesprávne uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho, prípadne v rozpore s obvyklým spôsobom používania,

D) vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, alebo vyššej moci.

e) Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné chyby vzniknuté v jeho dôsledku.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

a) Kúpna cena za tovar je stanovená jednotlivo dohodou zmluvných strán. Ku kúpnej cene pripočítava predávajúci daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorá je vystavená predávajúcim po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

b) Štatutárny zástupca kupujúceho týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak kupujúci (ako dlžník) neuhradí svoj záväzok voči predávajúcemu ani v dodatočnej lehote mu poskytnutej predávajúcim v písomnej výzve.

c) Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania platby na bankový účet predávajúceho alebo deň príjmu do pokladne predávajúceho.

d) Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania termínu splatnosti zo strany kupujúceho, dofakturovať zľavy poskytnuté kupujúcemu až do výšky ceny uvedenej v cenníku predávajúceho.

e) V osobitných prípadoch môže predávajúci trvať na platobnom zaistení úhrady kúpnej ceny napr. zmenkou, ručením, bankovou garanciou a podobne.

f) Splatnosť kúpnej ceny nastáva dňom uvedeným vo faktúre.

g) Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 45 dní, je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho zmluvnú pokutu do výšky 5 % z kúpnej ceny a kupujúci je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť, pokiaľ ho na to predávajúci vyzve.

6. Výhrada vlastníckeho práva

a) Kupujúci a predávajúci si dohodli výhradu vlastníckeho práva, a to v tomto zmysle, že vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

b) Pokiaľ kupujúci neuhradí kúpnu cenu alebo jej časť v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho vrátenie dodaného tovaru. Kupujúci je povinný dodaný tovar vrátiť predávajúcemu v lehote uvedenej vo výzve predávajúceho na svoje nebezpečenstvo a náklady. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 20 % z kúpnej ceny a kupujúci bezvýhradne súhlasí s tým, aby si predávajúci vyzdvihol tovar v mieste, kde sa nachádza a za týmto účelom splnomocňuje predávajúceho a ním poverené osoby na vstup do priestorov kupujúceho. Predávajúci je zároveň oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie sumy rovnajúcej sa nájomnému podľa cien nájmov uvedených v cenníku predávajúceho za dodaný tovar za čas užívania tohto tovaru kupujúcim, prípadne ak sa uvedený tovar nenachádza v cenníku nájmu predávajúceho, tak nájomné, ktoré je obvyklé v čase a mieste dodania tovaru. Splatnosť nájomného nastáva dňom uvedeným vo výzve predávajúceho.  

7. Nebezpečenstvo škody na tovare

a) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase:

I. keď prevezme tovar od predávajúceho alebo

II. keď predávajúci odovzdá tovar prvému dopravcovi alebo

III. keď neprevezme tovar od predávajúceho včas, a to v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

8. Ochrana osobných údajov

Aktuálne informácie: Pravidlá ochrany osobných údajov

9. Doručovanie

a) Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná adresa. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom, kedy bola vrátená poštou, a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti jej doručenia (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.

b) Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak ako prostredníctvom pošty, sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou alebo osobne v prípade, ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu alebo faxu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou.  

10. Záverečné ustanovenie

a) Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

b) Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

c) Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

d) Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR. Účastníci vylučujú použitie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.


Made by Midasto.
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Potrebné

Štatistiky

Marketing

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.